Yleiset asiat ja tuet

Kaikki koulutuslinjamme valmentavat opiskelijoita Koulutetun hierojan ammattiin. Hierojakoulutusta käydään hyvin erilaisista lähtökohdista. Yhdelle tähtäimessä on kokopäiväinen hierojan ammatti, toiselle koulutus toimii ponnahduslautana syventäviin opintoihin korkeakouluissa. Hieronnan ammattitutkintoa voi hyödyntää moniin tarkoitusperiin ja useissa eri elämäntilanteissa.

Hierojan ammattia voi toteuttaa joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa terveys- ja liikunta-alan sekä vapaa-ajan organisaatioissa. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä; aina liikuntakeskuksista yksityisiin koteihin. Hierojat työskentelevät terveiden ja sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa. Nuoria kohdataan esimerkiksi valmennusryhmissä, joissa hierojat toimivat lihashuoltotehtävissä. Itsenäinen työ vaatii hierojalta eettisesti kestävän yrittäjyyden omaksumista.

Hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan kanssa, jolloin työn luonteessa painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta. Hän toimii myös työnsä asiantuntijana erilaisissa terveys- ja liikunta-alan työryhmissä. Hierojan työssä menestymiseen auttaa halu ja kiinnostus jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen laajentamiseen.

Kenelle hierojakoulutus sopii?

Hierojan ammattiin aikovalle

Vuoden kestävä peruskoulutus tarjoaa monipuoliset eväät hierojan ammatista kiinnostuneelle. Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on erinomaiset perusedellytykset ammatinharjoittamiseen. Näyttökokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä: Koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja ei maksa arvonlisäveroa hoitomaksuistaan.

Uudelleen kouluttautuvalle

Uutta potkua työelämään! Uudelleen kouluttautumista harkitseva voi suorittaa koulutuksen joko viikonloppuopintoina tai kokopäiväopiskeluna esimerkiksi vuorotteluvapaalla. Koulutuksen jälkeen hierojan ammattia voi lähteä harjoittamaan oman toiminnan ohella (OTO) ja halutessaan siirtyä toimimaan kokopäiväisenä hierojana.

Fysioterapeutiksi tähtäävälle

Suomen Hierojakoulut oy:n kaikissa kouluissa on mahdollista suorittaa myös fysioterapian opintoja hierojakoulutuksen ohessa.  Tämä mahdollisuus avautui ensimmäisen kerran syksyllä 2019 alkavilla kursseilla opettajiemme korkean koulutustason ansiosta.

Opinnot suoritetaan Jyväskylän ammattikorkeakoululle, joten niitä voidaan hyväksilukea fysiterapiaopintoja järjestävissä ammattikorkeakouluissa Suomessa.

Ylioppilaalle tai ammattiin valmistuneelle

Hierojakoulutus on hyvä vaihtoehto välivuotta suunnittelevalle ylioppilaalle, joka haluaa itselleen ensimmäisen ammatin. Koulutus sopii erinomaisesti lisäammatiksi ammattikoulun käyneelle esim. lähihoitajalle tai jalkahoitajalle.

Urheilijalle tai urheiluvalmentajaksi aikovalle

Kehon fysiologian ja anatomian ymmärtäminen luovat menestymisen edellytyksiä niin urheilijalle kuin urheiluvalmentajaksi aikovallekin. Hierojakoulutuksen myötä urheilijat ja valmentajat voivat saavuttaa parempia ammatillisia ja urheilullisia suorituksia. Koulutus on hyvä pohja myöhemmin tapahtuvaan liikunta-alan koulutukseen.

Opetussisällöt ja laajuus

Opiskelun ensisijainen tavoite on, että opiskelija saa valmiudet suorittaa hyväksytysti Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet. Hierojaopiskelijan kannalta vielä tärkeämpää on saada riittävät valmiudet työelämään, jotta voi menestyä itsenäisenä hierojana vallitsevassa kilpailutilanteessa. Työelämävalmiuksia harjoitetaan muun muassa yrittäjäopintojen ja asiakasharjoittelun muodossa.

Laajuus

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen valmentavan koulutuksen laajuus on 40 ov. Koulutuksen aikana opiskelijat ohjataan hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeisiin.

Hieronnan ammattitutkinnon osat ovat

 1. Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen
 3. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
 4. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa Koulutetun hierojan pätevyyden ja henkilö merkitään Terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuna hierojana.

Edellytykset opiskelijaksi valintaan

Koulutus on suunnattu aikuisille, joten aikaisempi koulutus tai työelämän kokemus on eduksi. Perusvaatimuksia ovat: hyvä fyysinen ja henkinen terveys, suoritettu peruskoulu, suomen kielen hallinta, kiinnostus sosiaali- ja terveysalan palveluammattiin sekä korkea motivaatio alaa kohtaan. Opiskelijan valintaan vaikuttaa SORA -lainsäädäntö:

”Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.”

Opetussisällöt

Opetussuunnitelman keskeiset sisällöt ovat:

 • hieronnan perusotteet ja fysiologiset vaikutukset sekä hieronnan toteuttaminen
 • anatomian ja fysiologian perusteet
 • asiakaskeskeinen hoitaminen, hierontasuunnitelma ja hoitoympäristö
 • pintalämpö- ja kylmähoidot
 • yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vammojen tunteminen
 • ohjaustaidot ja oma ergonomia
 • lihashuolto, erilaiset liikuntamuodot ja niveltä tukevat lihasharjoitteet sekä perus ravitsemustieto
 • nivelten tutkiminen ja raajanivelten mobilisointi
 • viestintätaidot
 • itsenäinen ammatinharjoittaminen ja yrittäjyys
 • työelämän taidot, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisu- ja arviointitaidot
 • vastaanotossa työskentely

Peruskoulutuksen lisäksi harjoitellaan seuraavia menetelmiä:

 • triggerpisteet ja faskialinjat hieronnan tehosteena (Urheiluhierojat)
 • sidekudos- ja poikittaiskäsittelyt
 • mobilisoiva hieronta
 • kinesioteippauksen perusteet

Mahdollisuus opinto- ja asumistukeen

Suomen Hierojakoulut Oy kuuluu Kela-tuettuihin yksityisiin oppilaitoksiin. Tämä tarkoittaa, että oppilaamme voivat saada opinto- ja asumistukea opintoihinsa. Kela ei kuitenkaan avusta lukukausimaksuissa.

Tukimuoto, jota opiskelijat voivat hakea on muun muassa Kelan myöntämä Nuoren opinto- ja asumistuki. Lue tukien edellytyksistä ja hakemisesta lisää suoraan Kelan sivuilla.